Oekraïners welkom!
Oorlog voorbij, veld weer vrij!
Kinderen veilig en vrij spelen!
Geen paard van Troje!

Kernboodschap opvang Oekraïners De Held III

Waar het ons om gaat is de veiligheid van onze kinderen! Die komt in het geding door de plannen van de Gemeente Groningen.

Allereerst is het goed om te weten dat wij als omwonenden ook vinden dat de vluchtelingen uit Oekraïne goed opgevangen moeten gaan worden! We zijn echter zeer bezorgd over de mogelijke consequenties van de gekozen vorm en het risico vanwege latere bewoning door de meest uiteenlopende doelgroepen welke in aanmerking komen voor noodopvang. Dat zijn niet alleen gescheiden gezinnen of studenten, maar dat kunnen ook mensen betreffen met een veel zwaardere achterliggende en uiteenlopende problematiek. Een dergelijke noodopvang willen realiseren notabene pal naast een basisschool met 450 kinderen en tevens op een plek waar veel kinderen uit beide wijken (de Held en Gravenburg) spelen en samenkomen is wat ons betreft geen optie!

Als omwonenden worden we door de gemeente niet betrokken bij het besluit en de concrete plannen. Ondanks meerdere toezeggingen van wethouder Isabelle Diks is er nog geen contact gelegd voor een gesprek. Als omwonenden voelen we ons hierdoor in ons hemd gezet. We roepen de betrokken wethouder(s) en ambtenaren alsnog dringend op met ons in contact te treden. Dit kan kan door een mail te sturen naar  info@gravenburgers.nl. Omdat we geen constructieve dialoog kunnen krijgen verenigen we ons en onderzoeken we op welke wijze we dit onvoldoende doordachte plan van de gemeente tegen kunnen houden.

Deel jij onze zorgen ook en wil je je bij ons aansluiten mail dan naar info@gravenburgers.nl. Wil je op de hoogte blijven like dan de Gravenburgers Facebookpagina: https://www.facebook.com/Gravenburgers of bezoek www.gravenburgers.nl voor meer achtergronden.

Hieronder lichten we ons statement verder toe!

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen heeft zonder instemming van de Gemeenteraad en zonder consultatie van omwonenden, op dinsdag 25 mei (overigens een niet bestaande datum) besloten tot realisatie van een containerpark met 100 containers waarin 200 mensen gehuisvest kunnen worden in de nog te bouwen nieuwbouwwijk De Held III (De Heldin), grenzend aan de wijk Gravenburg (zuidelijk deel).

Zodra de Oekraïense vluchtelingen weer naar huis gaan, kunnen de containers tot zeker 5 jaar gebruikt worden voor bewoning door andere groepen. De gemeente verkoopt dit besluit aan omwonenden en in de media daarbij tevens als een kans voor gescheiden ouders met kinderen of studenten. Er komt zelfs een prachtige Oekraïense vrouwennaam voor de aan te leggen straat.

Uit navraag bij de projectleider, projectsecretaris en de plaatsvervangend wethouder Philip Broeksma blijkt dat vooraf niet kan worden uitgesloten dat ook groepen mensen met een veel zwaardere achterliggende en uiteenlopende problematiek worden geplaatst. Daarnaast wordt op voorhand niet uitgesloten dat deze periode van 5 jaar nog eens wordt verlengd met nog eens 5 (of meer) jaren.

De gevolgen van dit plan zijn fors voor zowel de vluchtelingen, de 450 basisschool leerlingen en alle omwonenden.

Slecht voor de Oekraïense vluchtelingen: er zijn geen voorzieningen
De wijk Gravenburg heeft al jaren te kampen met een groot gebrek aan voorzieningen, dit remt de gewenste integratie in de wijk. Gravenburg kent enkel een grote basisschool, kinderopvang en een paar kleine speeltuinen en 1 voetbalveldje is in Gravenburg te vinden. Het gebrek aan voorzieningen leidt momenteel al tot veel overlast van tieners/jongeren die uit verveling rondom de school hangen, daar vernielingen plegen, racen op scooters, vuurwerk afsteken, geluidsoverlast veroorzaken, lachgas gebruiken, drugs dealen, vuil uit auto’s gooien etc. De gemeente heeft al aangegeven geen voorzieningen te willen uitbreiden. Enkel wat extra bomen of struiken en de kleur van de containers is bespreekbaar. We begrijpen niet wat de gemeente de Oekraïners op deze locatie nou eigenlijk wil bieden gezien het complete gebrek aan voorzieningen.

Slecht voor de kinderen van basisschool De Feniks en de Aquamarijn
De groepen mensen met een hoog risicoprofiel op overlast en onveiligheid vormen ook een groot risico voor de 450 basisschoolleerlingen naast de containers. Zij spelen rondom de school nabij deze containers. Daarnaast worden de containers ontsloten via een weg op de Maresiusstraat rotonde, waar het in de ochtend en middag nu al krioelt van de schoolgaande kinderen en hun ouders. Op deze plek een ontsluiting maken voor 200 bewoners met zo’n 60 auto’s en de bijkomende logistieke bewegingen als vuilnis halen, oud papier, pakketbezorging etc. is een recept voor ongelukken.

Slecht voor omwonenden

Voor omwonenden in ruime zin (voornamelijk de wijken De Held, Gravenburg en Reitdiep) is er na vertrek van de Oekraïense vluchtelingen een verhoogde kans op meer criminaliteit, (geluids)overlast, vernielingen en onrust. Daarnaast bestaat er de kans op conflicten rondom het gebruik van spaarzame voorzieningen, bijvoorbeeld onder jongeren. Door nog eens 200 inwoners toe te voegen zonder de voorzieningen uit te breiden verwachten we dat het totale aantal teveel druk gaat zetten op de reeds beperkte voorzieningen. Dit kan de integratie met de (kinderen van) vluchtelingen schaden en mogelijk zelfs rivaliteit opleveren tussen de jongeren uit de wijk en die binnen de opvang. De omwonenden hebben ten tijde van de noodlokalen al ervaren hoe groot de overlast van een tijdelijke huisvesting kan zijn.

Wij vinden dat de Gemeente Groningen zich op een hellend vlak begeeft en haar burgers om de tuin leidt. Het voelt als een ‘Paard van Troje’ dat in onze wijk wordt geplaatst. Dit laten we niet gebeuren en daarom ondernemen we actie. We verenigen ons als omwonenden onder de noemer van GRAVENBURGERS. We hebben inmiddels aansluiting bij de wijkraden van Gravenburg en Hoogkerk, betrekken de lokale politiek (CDA en VVD zijn al op bezoek geweest, D66 volgt) en de media en onderzoeken daarnaast de juridische mogelijkheden.
Zoals gezegd, we zijn niet tegen de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar wel tegen deze ondoordachte plannen van de gemeente.

GRAVENBURGERS, verenigd voor woonplezier

GRAVENBURGERS

> INFO@GRAVENBURGERS.NL
> 06 49 94 00 00

SOCIAL MEDIA